Saopštenje Er Srbije prenosimo u celini

Povodom leta između Beograda i Diseldorfa JU324 uveče u nedelju, 18. februara 2024. godine, kada je došlo do oštećenja aviona embraer E195 partnerske grčke avio-kompanije Maraton erlajnz (Marathon Airlines), Er Srbija je odmah stupila u kontakt sa nadležnim državnim organima – Direktoratom civilnog vazduhoplovstva (DCV) Republike Srbije i Centrom za istraživanje nesreća u saobraćaju (CINS). Bezbednost putnika i članova posade je najvažniji prioritet za Er Srbiju i srpska nacionalna avio-kompanija u potpunosti sarađuje sa pomenutim organima u istrazi koja se sprovodi. Vazduhoplovne vlasti Grčke takođe će sprovesti svoju istragu.

Bez obzira na rezultate pomenute istrage, Er Srbija je danas obavestila Maraton erlajnz da sa tom kompanijom raskida saradnju, tako da već od sutra, 21. februara 2024. godine, nijedan let Er Srbije više neće biti obavljen letelicama te grčke kompanije. Letovi koje je trebalo da obavi Maraton erlajnz biće raspoređeni na druge avione u floti, da bi se održao kontinuitet saobraćaja.    

Maraton erlajnz je avio-kompanija sa sedištem u Grčkoj koja ispunjava sve neophodne standarde Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) i članica je Međunarodne asocijacije za vazdušni prevoz (IATA). Sa tom kompanijom, Er Srbija je sarađivala od juna 2023. godine po modelu kratkoročnog zakupa aviona, koji uključuje i članove posade (wet lease). Reč je o poslovnom modelu koji već godinama primenjuje veliki broj najvećih evropskih i svetskih kompanija, a posebno je postao prihvaćen u periodu oporavka avio-saobraćaja posle pandemije korona virusa, kada je došlo do značajnog rasta tražnje na tržištu. U okviru saradnje po osnovu kratkoročnog zakupa aviona zajedno sa posadom, partnerske avio-kompanije nose potpunu odgovornost za izbor i pripremu svih članova letačke i kabinske posade na njihovim avionima.   

Er Srbija želi još jednom da se izvini svim putnicima sa leta JU324 od 18. februara 2024. godine zbog pretrpljene neprijatnosti. Uprkos tome što je taj let obavljala partnerska avio-kompanija Maraton erlajnz, što je avion tom prilikom bezbedno prizemljen i što nije bilo povređenih putnika niti članova posade, kao odgovorna kompanija, Er Srbija želi da napomene da je u potpunosti svesna osećanja kroz koja su prošli putnici na tom letu i da duboko žali zbog neugodnosti sa kojom su se suočili. Svi putnici sa leta JU324 od 18. februara 2024. godine, u skladu sa regulativom, imaju pravo na standardnu odštetu, kao i na nadoknadu ostalih troškova nastalih usled odlaganja leta za jedan dan. Svoja prava putnici mogu da ostvare putem posebnog formulara koji je dostupan na sajtu Er Srbije (https://www.airserbia.com/sr_latin/feedback) i predmetni zahtevi će biti prioritetno rešeni. Pored toga, imajući u vidu navedene okolnosti, kompanija je odlučila da svim putnicima ujedno u potpunosti refundira novac od kupljenih karata za taj let. Ta odluka odnosi se i na 91 putnika od inicijalnih 106, koji su za Diseldorf iz Beograda otputovali jučerašnjim (19. februar) odloženim letom.

Er Srbija želi da istakne da se do sada nije oglašavala niti će se oglašavati u vezi sa detaljima o letu JU324 od 18. februara, sve dok je istraga u toku. S druge strane, srpska nacionalna avio-kompanija želi još jednom da istakne da saoseća sa svojim putnicima sa leta JU324 od 18. februara i da razume neprijatnost sa kojom su se suočili tom prilikom. Zbog toga je Er Srbija odlučila da odmah i bez odlaganja preduzme sve gore navedene neophodne mere iz njene nadležnosti, a u narednom periodu će razmotriti i dalje korake, u cilju da nedavno zbivanje ne naruši više decenija sticano poverenje koje putnici imaju prema srpskoj avio-kompaniji.      

###

Belgrade, 20 February 2024

AIR SERBIA TO CEASE COOPERATION WITH MARATHON AIRLINES

In reference to flight JU 324 between Belgrade and Dusseldorf, operating on Sunday evening, 18 February 2024, when the Embraer E195 of partner Greek airline, Marathon Airlines, was damaged, Air Serbia immediately contacted the competent government authorities – the Civil Aviation Directorate (DCV) of the Republic of Serbia and the Center for Investigation of Accidents in Transport (CINS).

Passenger and crew safety is of the utmost priority for Air Serbia and the Serbian national airline is in full cooperation with the aforementioned authorities in the ongoing cooperation. Greek aviation authorities will conduct their own investigation.

Regardless of the results of the aforementioned investigation, Air Serbia informed Marathon Airlines today that it is terminating cooperation with that company and, as of tomorrow, 21 February 2024, no Air Serbia flight will be operated by the said Greek company’s aircraft. Flights that should have been operated by Marathon Airlines will now be operated by other aircraft in the fleet to maintain traffic continuity.

Marathon Airlines is a carrier based in Greece, operating fully in compliance with European Union Aviation Safety Agency (EASA) standards, and is a member of the International Air Transport Association (IATA). Air Serbia has been cooperating with Marathon Airlines since June 2023 based on the short-term wet-lease business model. This business model has been applied by many large European and world companies for years and became particularly widespread during the period of recovery of air traffic following the coronavirus pandemic, which saw a significant increase in market demand. In cooperation based on a short-term wet lease, the partner airlines bear full responsibility for the selection and training of all flight and cabin crew members of their aircraft.

Air Serbia would like to apologize again to all passengers of flight JU324 of 18 February 2024 for any inconvenience they experienced. Even though the flight was operated by partner airline Marathon Airlines, the fact that the plane safely landed and that no passengers or crew members were injured, as a responsible company, Air Serbia would like to point out that it is fully aware of the passengers’ feelings during the flight and deeply regrets the discomfort they faced. By regulations, all passengers onboard flight JU324 of 18 February 2024 are entitled to standard compensation and to any other compensation for costs incurred due to the flight being delayed one day. Passengers can exercise their right by completing the special form provided on the Air Serbia website (https://www.airserbia.com/en/feedback) and their requests will have priority. Furthermore, given the said circumstances, the airline has decided to grant all the passengers a full refund of the tickets purchased for that flight. This decision also applies to the 91 passengers, out of the initial 106, who travelled to Dusseldorf from Belgrade on yesterday’s (19 February) postponed flight.

Air Serbia has not and will not make any announcements regarding the details of flight JU 324 of 18 February while the investigation is in progress. However, the Serbian national airline would like to emphasise once again that it understands the inconvenience the passengers experienced on that occasion. Accordingly, Air Serbia has decided to take all the measures within its control mentioned above immediately. It will consider taking further steps in the coming period so that the recent event does not affect the trust of its passengers earned by the Serbian airline over several decades.

Srdačan pozdrav,

With best regards,


Air Serbia