Pouzdanost i poverenje su ključne reči u poslovnom svetu. Da li ste znali da za to postoji i posebna oznaka, ona koja ukazuje ko je pouzdan i proveren partner? Reč je o AEO statusu. AEO status (Authorised Economic Operator – ovlašćeni privredni subjekt) je međunarodno prepoznata oznaka pouzdanosti i zakonodavne usklađenosti, koju carinski organi dodeljuju privrednim subjektima koji ispune niz propisanih kriterijuma. Na taj način oni su prepoznati kao privrednici od poverenja. 

„Koncept ovlašćenog privrednog subjekta je uvela Svetska carinska organizacija i zasniva se na partnerstvu između carinskih organa i privrednih subjekata. Kada neki privredni subjekt, koji je uključen u međunarodni lanac trgovinske razmene, ispuni određene kriterijume, dobija AEO status koji ujedno označava najviši stepen poverenja“, objasnili su iz CEFTA Sekretarijata.

Primena kriterijuma za dobijanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta čini trgovinu sigurnijom, bržom i efikasnijom, a krajnji rezultat je da proizvodi i usluge brže stignu do potrošača.

Šta AEO status donosi privrednicima?

Koristi ovog programa su velike – od ubrzanja carinskih postupaka, smanjenja troškova poslovanja, uštede vremena, a važan benefit je i prepoznatljivost na terenu, jer označava da se radi o tržišno pouzdanom partneru za carinsku službu. S tim u vezi,često je učešće u međunarodnim trgovinskim lancima uslovljeno dobijanjem AEO statusa. Ono što je važno je da, kada se steknu uslovi da program bude priznat na nivou CEFTA regiona, kompanije mogu da koriste dobrobiti koje im status donosi u svim CEFTA Stranama.

„Pojednostavljivanjem procedura i poštovanjem jedinstvenih pravila nastojimo da što više povežemo CEFTA tržište. Primena programa Ovlašćenih privrednih subjekata, kao i njihovo međusobno priznavanje, veoma je važno u procesu ispunjavanja naših prioriteta, a to je regionalna, kao i integracija ekonomija CEFTA-e u jedinstveno evropsko tržište. Zato je upravo usaglašenost sa EU standardima ključni uslov priznavanja ovog programa na nivou CEFTA“, istakli su iz CEFTA Sekretarijata.

Kod priznavanja AEO programa CEFTA Strana, koje moraju da razvijaju i primenjuju svoje AEO programe na identičan način kako to čini EU, usled čega carinske administracije različitih CEFTA Strana imaju identične zahteve od kompanija za ispunjenje kompleksnih standarda na osnovu kojih usklađene kompanije sa ovim strogim pravilima i zahtevima stiču ovaj status, AEO kompanija u jednoj CEFTA Strani ima identičan tretman kao AEO kompanija u drugoj CEFTA Strani, odnosno njen AEO status stečen u CEFTA Strani A priznat je u CEFTA Strani B. Dakle, ove kompanije uživaju iste benefite koje im ovaj status donosi u svim CEFTA Stranama čiji su programi na CEFTA nivou potvrđeni/validirani kao identični onima u EU zemljama članicama. Najkonkretniji benefit je što je smanjen broj kontrola, budući da se radi o kompaniji od poverenja za carinske administracije, dok na prelazima AEO status znači kraće zadržavanje kamiona, brži transport i samim tim smanjene troškove poslovanja.

Kako dobiti AEO status?

Postupak izdavanja odobrenja je zahtevan proces i može trajati nekoliko meseci. Dobijanje statusa zahteva dodatan trud kompanija od poštovanja propisa, prikupljanja dokumentacije, pa čak i do tehnoloških ulaganja da bi se ispunili strogi kriterijumi.

Ostali uslovi odnose se na visoki nivo pouzdanosti i kvalitet poslovnih procesa, ali i sistem unutrašnje kontrole.

„Poverenje i bezbednost su ključne reči u ovom procesu. Zbog toga privredni subjekt mora ispuniti uslove koji, između ostalog, podrazumevaju poštovanje strogih pravila vezanih za zaštitu od nezakonitog upada u objekte, kao i procedure kojima će se uspostaviti pouzdani odnosi sa poslovnim partnerima u cilju zaštite međunarodne trgovine. Takođe, neophodno je da postoje jasne i pouzdane provere potencijalnih zaposlenih koji će raditi na bezbednosno osetljivim mestima“, objasnili su iz CEFTA Sekretarijata.

Kakva je situacija u regionu i ostalim CEFTA Stranama kada je u pitanju broj AEO statusa?

Prema poslednjim podacima, u Srbiji ovu oznaku ima 51 kompanija, u Severnoj Makedoniji 27, na Kosovu i u Albaniji po 10, a u Crnoj Gori 4. Zanimljiv podatak iz Privredne komore Moldavije pokazuje da čak 120 kompanije u toj zemlji imaju AEO status. Podatak koji svakako zaslužuje pažnju je taj da je od 1.11.2022. godine na snazi uzajamno priznavanje AEOS statusa kompanija između Moldavije i EU, čime je Moldavija postala prva CEFTA Strana u nizu koja sa EU ima pravno regulisano međusobno priznavanje AEOS. S druge strane, u Bosni i Hercegovini nema kompanija sa ovom oznakom, imjaući u vidu da je ova CEFTA strana otpočela sa primenom programa avgusta prošle godine.

Kada se ušteda pretvori u brojke, prema računici privrednika, to znači da uz unapređenje i pojednostavljenje carinskih formalnosti, uzajamno priznavanje statusa u svim CEFTA Stranama oslobađa kompanije plaćanja do jedne četvrtine operativnih troškova. Ovakvim inicijativama CEFTA nastoji da podstiče trgovinu, konkuretnost i investicije, ali i da pripremi kompanije za tržište Evropske unije.